Marma i korthet
 Marmas (vitala punkter) är en mycket viktig del av ayurvediska anatomin och kirurgi.  Marma Punkten definieras som en anatomisk plats där hud, vener, artärer, senor, ben och leder träffas. Det finns 107 Marma punkter i hela kroppen. Varje punkt har sin egen intelligens och medvetande, som koordinerar med kropp och själ. Denna uråldriga form av behandling som går tillbaka till mellan 1500 - 1200 f.Kr. innebär att använda fingrarna för att stimulera Marma punkter som därigenom främjar fysisk och psykisk rehabilitering. Som med akupunktur,  motsvarar dessa punkter  inre organ och system i kroppen som reagerar på manuell stimulering.
 
 
Vad är Marma?
Marma finns  i hela kroppen. Ordet Marma kommer från sanskrit ursprung mru eller marr. Sanskrit fras, Marayate Iti Marmani, innebär att det finns risk för dödsfall eller allvarliga hälsoskador efter tillfogande till dessa platser och därmed dessa områden kallas Marma.
 
Marma är också tänkt att vara en sanskrit ord som betyder dold eller hemlig. Per definition är en Marma punkt en tidpunkt på kroppen där två eller flera typer av vävnad möts, såsom muskler, nerver, ligament, ben eller leder.
 
Vad är Marma punkter?
Det finns totalt 107 Marma i kroppen. I tamilska traditioner de 108 Marma punkter, och i Kalari tradition finns 365 Marma punkter. Punkterna kartlades i detalj århundraden sedan i Sushruta Samhita, en klassisk ayurvedisk text. Större Marma punkter motsvarar de sju chakran eller energicentra i kroppen, medan mindre punkter stråla ut längs bålen och lemmar. Punkter täcker både fram- och baksidan kroppen, inklusive 22 på de nedre extremiteterna, 22 på armarna 12 på bröstet och magen, 14 på ryggen, och 37 på huvudet och halsen. (Sinnet anses vara den 108: e Marma.) Alla har sina Sanskrit namn som Sushruta, en av grundarna av ayurvedisk medicin la till.
 
Den mänskliga kroppen, är som en maskin  som behöver service för att fungera normalt. Den hinduiska sjukvårdssystemet använder Marma massage som en rutinmässig del av deras förebyggande medicin. En professionell terapeut isolerar Marma punkter och rengör dem genom att öka blodflödet till den drabbade delen av neuro-muskulära korsning. De syftar också till att tona omgivande muskler.
Marma In Brief
The Marmas (vital points) are a very important part of Ayurvedic anatomy and surgery. A Marma point is defined as an anatomical site where flesh, veins, arteries, tendons, bones and joints meet up. There are 107 Marma points throughout the body. Each point has it’s own intelligence and consciousness, which co-ordinate with the mind and body. This ancient form of treatment dating back to between 1500 — 1200 BC involves using the fingers to stimulate the Marma points thereby promoting physical and mental rehabilitation. As with Acupuncture, these points correspond to internal organs and systems of the body which react to manual stimulation.
 
 
What is Marma?
Marma are certain vital areas of the body. The word marma comes from Sanskrit origin mru or marr. The Sanskrit phrase, Marayate Iti Marmani, means there is likelihood of death or serious damage to health after infliction to these places and hence these areas are called marma.
 
Marma is also thought to be a Sanskrit word meaning hidden or secret. By definition, a marma point is a juncture on the body where two or more types of tissue meet, such as muscles, veins, ligaments, bones or joints.
 
What are Marma Points?
There are total 107 Marma in the body. In Tamil traditions they are 108 Marma points, and in Kalari tradition there are 365 Marma points. The points were mapped out in detail centuries ago in the Sushruta Samhita, a classic Ayurvedic text. Major marma points correspond to the seven chakras, or energy centers of the body, while minor points radiate out along the torso and limbs. The points cover both the front and back body, including 22 on the lower extremities, 22 on the arms, 12 on the chest and stomach, 14 on the back, and 37 on the head and neck. (The mind is considered the 108th marma.) Each has its onw Sanskrit name given by Sushruta, one of the founding fathers of Ayurvedic medicin
 
The human body, like a machine needs servicing in order to function normally. The Hindu healthcare system uses Marma massage as a routine part of their preventative medicine. A professional therapist isolates the Marma points and cleans them out by increasing the blood flow to the affected part of the neuro-muscular junction. They also aim to tone the surrounding muscles.
 

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga